Vstup do noviciátu

Pokud ses rozhodl pro vstup, a byl jsi přijat, co tě čeká?

Denní život

Noviciát trvá dva roky. Během této doby novic poznává život, pro který se rozhoduje, a také Tovaryšstvo poznává kandidáta, kterého bude jednoho dne přijímat do svých řad. Je to tedy čas rozhodování a rozlišování, jestli tě Bůh opravdu volá k tomuto způsobu života. Noviciát je dobou, kdy vrůstáš do „bytí jezuitou“, tj. do jezuitského způsobu života, učíš se ignaciánské spiritualitě, modlitbě, poslání… Je to jednoduše čas (sebe)poznávání. Aktuálně se náš noviciát nachází v Birminghamu v Anglii, což dává jedinečnou příležitost zažít již od noviciátu mezinárodní ráz a pluralitu Tovaryšstva.

Noviciátní experimenty

Během dvou let noviciátu se dělají tzv. experimenty, které obvykle trvají jeden měsíc. Jedná se o způsob, jak si v praxi ověřit, co jsi se teoreticky naučil, a zároveň slouží jako další příležitost k rozlišování, jestli se jedná o způsob života, ke kterému tě volá Bůh. Výběr experimentů záleží na rozhodnutí novicmistra, tj. osoby odpovědné za formaci noviců, nicméně tradičně bývají přítomny čtyři experimenty a vhodně se doplňují o další.

Měsíční duchovní cvičení

Měsíční duchovní cvičení

Duchovní cvičení (exercicie) jsou zásadní formační zkušeností každého jezuity, která ho učí modlitbě a ignaciánské spiritualitě. Během čtyř týdnů strávených modlitbou se novic učí odkrývat, jak v něm působí Bůh a roste v něm odhodlání stále blížeji následovat Krista takovým způsobem, jakým ho On sám volá.

Nemocniční experiment

Nemocniční experiment

Tento experiment obvykle zahrnuje službu v nemocnici, hospici nebo domově důchodců. Jeho náplní je služba klientům nemocničního zařízení, do kterého je novic poslán. V minulosti to byl např. Hospic na Svatém Kopečku v Olomouci. Novic se učí vidět Krista ve slabých a nemocných a pomáhat jim prožívat obtížné chvíle života v prostředí, kde se mohou cítit dobře.

Putovní experiment

Putovní experiment

Během tohoto experimentu novicové, obvykle po dvojicích, vykonávají pouť do předem zvolené destinace. Musí se ale spolehnout na to, co dostanou od lidí: ať už je to jídlo, nebo místo na přespání. Smyslem tohoto experimentu je získat důvěru, že Bůh se dokáže postarat o ty, kteří ho prosí. Jde také o velkou zkoušku pokory a odvahy.

Pastorační experiment

Pastorační experiment

Po určitou dobu je novic poslán, aby apoštolsky pracoval a také poznal jinou komunitu než tu noviciátní. Během tohoto experimentu novic pomáhá s tím, co je potřeba, a žije víceméně podobným stylem jako ostatní jezuité. Kromě nové zkušenosti v apoštolátu zažívá i jinou formu komunitního života s jejími radostmi i obtížemi.

Letní tábory

Letní tábory

Už mnoho let organizují jezuité dětské tábory s rytířskou tématikou. Je dobrým zvykem, že novicové na nich vypomáhají jako vedoucí. Možných činností je mnoho: od vaření a nákupu surovin po samotnou pomoc s „výcvikem“ nejmladších, nebo koordinace her starších chlapců. Novicové se tak seznamují s prací s dětmi a dospívajícími, která je jednou z hlavních náplní činností Tovaryšstva.

Sliby

Na závěr dvou let bys měl být připraven udělat definitivní rozhodnutí. Pokud se rozhodneš stát jezuitou a Tovaryšstvo to vidí podobně, na konci noviciátu budeš skládat řeholní sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, které vyjadřují naprosté odevzdání celého člověka Bohu. Nejedná se v první řadě o vzdávání se něčeho, ale o vyjádření touhy plně následovat Krista jeho způsobem života.

K prohloubení

Petr Vacík

O sobě, svém životě v Tovaryšstvu a plánech.

Duchovní cvičení

Jak si uspořádat život a najít Boží vůli

Pavel Banďouch

Proč jsem jezuita dnes?