Na celém světě je okolo 16.000 jezuitů, kteří působí asi ve 120 zemích. Nenosí nějaký řeholní oděv a nemodlí se společně v chóru, tak jako mniši. Nežijí v klášterních, ale prostých řeholních domech, nikoli na okraji, ale uprostřed města. Toto společenství přátel v Pánu sdílející majetek, práci a modlitbu, spojuje stejná spiritualita a sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Jezuité žijí obvykle v menších komunitách, kde všichni spolubratři sdílejí nejen kuchyni a kapli, ale i společný život.

Jezuitský řád má své vedení v Římě, nedaleko od svatopetrského náměstí. Tam sídlí generální představený P. Adolfo Nicolas SJ se svým týmem, poradci a asistenty. Řád se skládá z 83 provincií, které jsou rozděleny do 9 asistencí. V každé provincii je jeden jezuita pověřen funkcí provinciála, tedy provinčního představeného. Jezuita ovšem nevstupuje do provincie, ale do celého řádu, proto dochází k meziprovinční spolupráci a jednotliví jezuité pomáhají při aktivitách jiných provincií nebo se zapojují do nadnárodních projektů.

Jezuitský řád byl založen sv. Ignácem z Loyoly a jeho druhy roku 1534 a oficiálně byl schválen roku 1540. V roce 1773 jej sice na nátlak některých panovníků papež Klement XIV. zrušil, fakticky ovšem řád nikdy zcela nezanikl, a v roce 1814 byl navíc papežem Piem VII. znovu obnoven.

Na území České republiky působí Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, která zde v současné době provozuje 7 domů (v Praze, v Brně, v Olomouci, na Velehradě, na Svatém Hostýně, v Děčíně a v Kolíně). Českým provinčním představeným je od února 2013 Josef Stuchlý.