Po skončení „magisterky“ následuje obvykle tříleté nebo čtyřleté studium teologie, na jejímž konci se scholastik spolu s představenými rozhoduje o přijetí svěcení. Po ukončení studia v zahraničí (čeští jezuité nejčastěji absolvují základní kurz teologie na Gregoriánské univerzitě v Římě) je scholastik poslán, aby opět pracoval na nějakém jezuitském díle. Pokud se má stát knězem, přijme nejprve jáhenské a potom i kněžské svěcení. Po studiu tedy následuje další pastorační praxe v některé z mnoha oblastí, v kterých se jezuité v dané provincii angažují: práce mezi studenty středních a vysokých škol, vedení duchovních cvičení, pastorace ve farnosti, působení v médiích a podobně.

Jiří Hebron

Třetím rokem studuji teologii v Římě. Po své první konverzi jsem se začal ptát, co se to vlastně stalo a zda mohu svoji zkušenost sladit s rozumem, který se vzpíral přijmout ji. To mne vedlo k četbě, rozhovorům, studiu, sebepoznávání a dlouhému pochybování, které šlo ruku v ruce s tímto procesem. Byla to léta hledání, vnitřních bojů, dlouhých období neklidu, které mne vedly dále a dále v mém tázání. Díky tomuto procesu jsem narážel na knihy, lidi, spiritualitu, která začala mít více konkrétní podobu. Později se ukázalo, že jméno pro tuto podobu je jezuitský řád. Zjistil jsem, že to, co se skrývá pod tímto pojmem, bylo již nějak ve mně zakořeněno. Svým hledáním, tázáním a vnitřními boji jsem krok po kroku tuto „danost“ v sobě odkrýval. Zjistil jsem, kde je můj duchovní domov. Tímto to však nekončí, zde to teprve vše začíná. Více

Petr Hruška

V říjnu 2017 jsem začal studovat teologii na Papežské univerzitě Gregoriána v Římě. Studium teologie je po absolvování magisterky poslední etapou formace jezuity před přijetím kněžského svěcení. Bydlím v mezinárodní komunitě Collegio Internazionale del Gesù. Jednou z nejdůležitějších zkušeností, kterou studium teologie v Římě nabízí, je bezesporu možnost sdílet život v komunitě s lidmi prakticky ze všech koutů světa. První tříletý cyklus teologických studií na Gregoriáně se snaží nabídnout celkový základní přehled současné teologie a snaží se tak intelektuální formací připravit sdudenty na výzvy moderního světa. Směřovat ke kněžství ale neznamená pouze intelektuální formaci, je to především růst v láce k druhým lidem a ke Kristu. Protože knězem se nikdo nestává sám pro sebe, ale vždy jen pro druhé. Více

Samuel Privara

Prožívám momentálně rok změn. V červenci jsem po třech letech skončil filozofii v Mnichově. Pro mě osobně to znamenalo nutnost rozloučit se s kolektivem, se kterým jsem prožil spoustu pěkných chvil, opustit místa, která jsem důvěrně znal, a připravit se na změnu místa, což v našem jazyce znamená změnu státu a s největší pravděpodobností i jazyka. A tak se i stalo. Standardně se pokračuje tzv. magisterkou, ale provinciál se rozhodl, že mě pošle rovnou na teologii. Rozhodl se pro Comillas v Madridu. Bylo to pro mě celkem překvapení, ale protože mluvím italsky, naučit se španělsky bylo podstatně jednodušší, než kdybych měl začínat ‟od nuly”. Čtyři týdny v srpnu jsem strávil ve španělské Salamance, kde jsem denně navštěvoval jazykovou školu. Více